مقالات فارسی چاپ شده در سال 1395

1395/8/15 0:0

- ارزیابی فعالیت یک گونه جدید عروس دریایی جمع آوری شده از خلیج نایبند در بوشهر بر روی باکتری های بیماری زای انسانی
اکرم نجفی، زهرا امینی خوئی، سعید تاج بخش، گل اندام آسایش، غلامحسین محبی. مجله فیزیولوژی و تکوین جانوری. (زیر چاپ)


- ساختار و مکانیسم عمل مهمترین توکسین های دینوفلاژله ها
اکرم نجفی، ایرج نبی پور، مجله طب جنوب، سال 19، شماره 3، صفحات 457 تا 481.

 

- مهمترین توکسین های باکتریایی دریا؛ یک مطالعه مروری
اکرم نجفی، ایرج نبی پور، مجله طب جنوب، سال 19، شماره 3، صفحات 482 تا 510.

 


   
تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >