مقالات فارسی چاپ شده در سال 1394

1395/8/15 0:0

- فعالیت‌های زیستی متابولیت‌های ثانویه راسته زوآنتایدهای دریایی (Zoanthids)

زهرا امینی خوئی، زینب جان احمدی، ایرج نبی پور، مجله طب جنوب، سال  18، شماره 5، صفحات 1103تا 1114.

 

- اکتینوباکترهای دریا: منبعی برای کشف داروهای جدید
محمد نظریان، ایرج نبی پور، اکرم نجفی، مجله دنیای میکروب ها، سال 8، شماره 1، صفحات 76 تا 92.

 

- فرآورده هاي طبيعي دريايي در پيشگيري و درمان استئوپروز
زهرا قنبری، مریم فرخ نیا، ایرج نبی پور، مجله طب جنوب، سال  18، شماره 2، صفحات 469 تا 485.

 

 


   
تعداد بازدید:   ۶۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >