پیام رییس مرکز

1399/2/23 0:0

 

چشم انداز
کسب مقام پیشتازی در زیست پزشکی دریایی در سطح منطقة خلیج فارس و تبدیل جنوب کشور به سکوی صادرات تولیدات فرآورده‌های زیستی دریایی و کسب مقام مرجعیت علمی منطقة در گسترة زیست پزشکی دریایی

 

مأموریت
ایجاد شبکه منطقه‌ای متراکم از دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر ذی نفع‌های گسترة زیست پزشکی دریایی (به ویژه شرکت‌های دانش بنیان) در جنوب کشور به منظور افزایش سهم تولیدات زیست فناوری دریایی از کل تولید ناخالص ملّی و نیز افزایش سطح اشتغال نسبت نیروی انسانی فعال در زیست فناوری دریایی به کل جمعیت و نیز تربیت نیروی انسانی خبره در گسترة علوم زیست پزشکی دریایی

 

آرمان و ارزش‌های بنیادین قطب زیست پزشکی دریایی

 • پایبندی به اصول اخلاق زیستی و اخلاق در پژوهش و تولید دانش
 • ویکرد حفاظتی به محیط زیست و رعیات ایمنی زیستی و محیط زیست در کلیة مراحل پژوهش، تولید و عرضه فرآورده های زیستی و یا نانوبیوتکنولوژیک
 • تاکید بر خلاقیت و نوآوری
 • تولید ثروت بر پایة دانش
 • حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی دریایی
 • توجه به منابع بومی و منطقه ای و ارزش های ملّی
 • اعتقاد به گفتمان و احترام به چند فرهنگی
 • اعتقاد به رهیافت میان رشته ای در تولید دانش
 • توجه به سرمایة انسانی و اجتماعی
 • ارتقای سطح علمی و دانش فنی زیست فناوری دریایی
 • حفظ روحیة گفتمان و همکاری با جامعة جهانی برای توسعة زیست فناوری دریایی
 • ایمان به کسب مقام پیشتازی در زیست فناوری دریایی در سطح منطقه
 • توجه به امنیت غذایی بر پایة زیست فناوری دریایی
 • ارج به کرامت انسانی بر اساس موازین دین مبین اسلام

 

اهداف کلان قطب زیست پزشکی دریایی:

 1. ایجاد پلاتفورم (سکوی) برجسته با مرجعیت علمی در زمینة زیست پزشکی دریایی در مقیاس ملّی و منطقه‌ای
 2. ایجاد و توسعة زیرساخت‌های لازم برای صنایع نوپدید وابسته به زیست فناوری دریایی
 3. جذب شرکت های فناورانة عمده با فعالیت زیست فناوری دریایی
 4. خلق و رشد شرکت‌های دانش بنیان با فعالیت زیست فناوری دریایی
 5. بسترسازی و ظرفیت سازی برای ایجاد، انتقال و توسعه فرایندهای تولید فرآورده‌های زیستی و دریایی
 6. بسترسازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای ورود به بازارهای جهانی با سونگری به صادرات فرآورده های زیستی به کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی
 7. تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینة علوم وابسته به زیست پزشکی دریایی
 8. انجام پژوهش‌های بنیادی و اکتشاف در گسترة دریا برای یافت و استخراج فرآورده‌های فعال زیستی از زیستمندان خلیج فارس
 9. پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در گسترة فناوری زیستی پزشکی دریایی جهت تدوین تکنیک‌های جدید بر پایة فناوری زیستی جهت تشخیص و درمان بیماری‌ها

 

استراتژی‌ها

1/ نهادینه کردن مدیریت دانش در قطب زیست پزشکی دریایی

1-1- ساماندهی هوشمندانه و روش‌مند در برقراری ارتباطات وتعامل ارزش آفرین بین شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه ها، موسسات پژوهشی وذی نفع های مرتبط با چرخۀ علم در قطب زیست پزشکی دریایی با یکدیگر و ارتباط ارگانیک و دینامیــک آن ها با سازمان ها و مجامع علمی - تجاری ملی، منطقه ای وبین المللی

1-2- بهبود کیفیت و ارتباط مستمر و هم افزا میان سه جریان تولید، کاربرد و توسعه دانش و تقویت فــــرایند تبدیل ایده بـه محصول با توسعه مراکز نوین و نهادهای میانجی (حقوقی، مالی، فناورآنه) با هدف تولید و انتشار دانش و تبدیل آن به محصول

1-3- ایجاد شبکه‌های تولید، انتشار و به کارگیری دانش با تقویت و یکپارچه سازی فعالیت‌های عناصر مستقر در قطب زیست پزشکی دریایی و تشویق نخبگان، فن‌آوران، دانشمندان و کارگاران دانایی به عضویت چند جانبه در این شبکه‌ها

1-4- توسعه و تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای سامان دهی جامعه اطلاعاتی در درون و برون قطب زیست پزشکی جهت جریان تند، کارآمد و با ارزش افزوده اطلاعات برای سامان‌دهی اقتصاد دانایی محور

 

2/ راهبردهای تأمین نیروی انسانی

2-1- بهره‌گیری از ظرفیت مراکز آموزشی- پژوهشی قطب در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در شاخه‌های گوناگون علوم زیست پزشکی دریایی

2-2- تغییر کاریکولوم دانشگاهی جهت آماده شدن فرد برای پژوهش، نوآوری وتجاری سازی ایده به محصول

2-3- ایجاد دانشکدۀ علوم و فناوری‌های نو زیست پزشکی دریایی در دانشگاه‌های قطب

2-4- تقویت مراکز آموزشی ارائه دهنده دوره‌های آموزش زیست فناوری و پشتیبانی از راه‌اندازی و توسعۀ دوره های آموزشی مورد نیاز در این مراکز با تاکید بر گستره‌های نوآورانه و پیشتاز در علم و فناوری زیستی

2-5- توانمند سازی منابع انسانی و کارگران دانایی با تاکید بر پرورش انسان‌های کارآفرین، خلاق، نوآور و تعالی دهندۀ دانش

2-6- استفاده از فرصت‌های آموزشی در حین اجرای پروژه های انتقال فناوری و خرید تجهیزات پیشرفته از خارج کشور

2-7- گسترش مفاهیم اساسی دانش نوین فناوری زیستی به ویژه در گسترۀ دریا به کلیه سطوح تحصیلات در هرم آموزش و پرورش استان‌های قطب

 

3/ راهبردهای دستیابی به فناوری‌های زیستی دریایی و ساماندهی انتقال فناوری

3-1- فرآهم آوردن ارتباط همزیست و پویا میان مراکز دانشگاهی و عناصر مستقر در قطب زیست پزشکی دریایی جهت ترجمان دانش

3-2- شکل دهی به سامانة فناورانه (Technological System) با هدف کار میان رشته‌ای برای پدید آوردن فناوری‌های هیبرید و ایجاد هم‌گرایی در فناوری‌ها

3-3- گردآوردن افراد از شبکه‌های گوناگون علم و فناوری، و بازار و تجارت به شکل غیر رسمی در رویدادها و همایش‌ها و نشست‌های سازمان یافته در قطب فناوری زیستی برای انتقال ایده و خلق نوآوری

3-4- تدوین راهکارهای لانه‌گزینی شرکت‌هایی با فناوری برتر و پیشرو خارجی در مراکز رشد زیست پزشکی دریایی

3-5- ساماندهی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مشترک تبدیل ایده به محصول برای فناوری‌های بحرانی و پیشتاز تا امکان دسترسی تمام شرکت‌های دانش بنیان مستقر در قطب فرآهم آید.

3-6- تدوین مقررات و سازوکار لازم برای بازدیدهای علمی خارجی و برگزاری نشست با بنگاه‌های تجاری و با فناوری برتر خارجی

3-7- ایجاد بانک اطلاعات منابع و فرصت های انتقال و یادگیری زیست فناوری در سطح ملّی یا از خارج و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی انتقال فناوری به بخش‌ها

3-8- حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان و شرکت های نوپا در نمایشگاه‌ها و همایش های منطقه‌ای و بین المللی زیست فناوری

3-9- استفاده از فرصت اعزام دانشجویان برگزیدة دانشگاه‌های قطب به خارج و برگزاری دوره‌های مشترک آموزش مراکز علمی داخل و خارج در راستای انتقال دانش زیست فناوری دریایی

 

4/ راهبرد‌های تقویت بخش تجارت و بازاریابی و به اشتراک‌گذاری دانش تولید شده

4-1- ایجاد تسهیلات قانونی و مالی برای افزایش تولید و صادرات فرآورده‌های زیست فناوری

4-2- زمینه‌سازی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل و کشورهای منطقه برای گسترش بازارهای فرآورده‌های زیست فناوری دریایی

4-3- فرآهم آوردن امکان حضور فعال و مؤثر شرکت‌های دانش بنیان و نوپا قطب زیست فناوری دریایی در نمایشگاه‌ها و همایش‌های منطقه‌ای و بین المللی به منظور گسترش بازار فرآورده‌های زیست فناوری

4-4- ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی

4-5- ارتباط ارگانیک و پویا با مناطق آزاد تجاری جنوب کشور برای صادرات فرآورده‌های زیستی دریایی

4-6- حمایت از ایجاد شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای زیست فناوری در بخش خصوصی

4-7- ایجاد سامانة اطلاعاتی قطب زیست پزشکی دریایی و چاپ مجلات و نشریات علمی-پژوهشی و ترویجی

4-8- ساماندهی و یا ایجاد مراجع استانی غیر ذی‌نفع جهت تایید کیفیت فرآورده‌ها و فرایندهای تولید زیست فناوری دریایی

4-9- تسهیل امور مربوط به صادرات و واردات فراورده‌ها، مواد اولیه و تجهیزات زیست فناوری از طریق همکاری با منطقة ویژه اقتصادی استان بوشهر و مناطق آزاد تجاری جنوب

4-10- حمایت از ایجاد بنگاه‌های بازاریابی خصوصی در قطب زیست فناوری دریایی

4-11- تقویت نهاد استانداردسازی فناوری و بهره‌برداری محصولات و فرآورده‌های زیستی دریایی

4-12- استفاده از مکانیزم ها و مشوق های مالی متنوع در قالب معافیت مالیاتی، یارانه، وام، معافیت های گمرکی و تعرفه‌ای برای تقویت نقش بخش خصوصی و بنگاه‌های نوآور در حوزه‌های گوناگون زیست فناوری دریایی

 

5/ راهبردهای تسهیل کارآفرینی

5-1- ارتباط تنگاتنگ با پارک های علم و فناوری فعال در حوزه‌های زیست فناوری

5-2- ایجاد مراکز رشد در حوزه‌های اولویت دار زیست فناوری دریایی

5-3- ایجاد صندوق حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در حوزه‌های اولویت دار زیست فناوری دریایی

 

6/ راهبردهای بهبود، تخصیص منابع مالی و تسهیل دسترسی به سرمایه

6-1- تشکیل صندوق حمایت از توسعه زیست فناوری دریایی در استان

6-2- حمایت از ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در زیست فناوری

6-3- حمایت از ایجاد نظام سرمایه‌گذاری ریسک پذیر در زیست فناوری دریایی

6-4- تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک بنگاه‌های زیست فناوری داخلی و خارجی جهت دستیابی به فناوری زیستی پیشرفته جهانی

6-5- حمایت از ایجاد انجمن سرمایه ای فرشته Angel Capital Association در مراکز رشد زیست فناوری دریایی

6-6- تشویق سرمایه‌گذاری از طریق بنیادهای شبه مردمی و تعاونی ها برای حمایت از شرکت های نوپا

6-7- فراهم آوردن تسهیلات و مکانیسمی برای سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در قالب وام و گرانت برای شرکت های نوپا و دانش بنیان مستقر در مراکز رشد زیست فناوری دریایی

6-8- به کارگیری درصدی از اعتبارات و طرح های توسعه‌ای کلان استان در انتقال فناوری توسط شرکت‌های خصوصی داخلی و اشخاص حقیقی و حقوقی بین المللی

6-9- تدوین سازوکار جذب سرمایة خارجی در مراکز رشد زیست فناوری دریایی جهت سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای کلان به منظور انتقال، جذب و بومی سازی فناوری

 

7/ راهبردهای ساماندهی سامانة نوآوری منطقه‌ای قطب زیست پزشکی دریایی

7-1- ساماندهی مراکز رشد برای استقرار ارکان سامانة نوآوری خوشة زیست فناوری دریایی جهت ارتقاء فرایند مجاورت Proximity به منظور خلق نوآوری

7-2- حمایت از فرایند ها و سیاست های حامی آموزش و انتقال دانش زیست فناوری دریایی

7-3- افزایش سرمایه‎‌گذاری در بخش های تحقیق و توسعه(R&D)

7-4- شبکه سازی و ساماندهی زنجیرة تأمین و درجة همیاری میان مشتریان و تأمین کنندگان خوشة زیست فناوری دریایی

7-5- چیدمان برای تولیت نوآوری

7-6- حمایت از بنگاه هایی با فناوری برتر و نوآور جهت استقرار در مراکز رشد زیست فناوری دریایی

7-7- بنیان و گسترش زیرساخت های مشترک برای علم و فناوری و طراحی شهری

7-9- حمایت از روحیة همکاری میان رشته ای جهت خلق فناوری های همگرا و هیبرید

7-10- ایجاد دفاتر کار برای افزایش گفتمان و برهم کنش میان سرمایه‌گذاران سرمایة پرخطر و کارآفرینان

7-11- حمایت از ایجاد دفاتر انتقال فناوری، ارتباط دانشگاه با صنعت، مراکز نوآوری و مراکز ترجمان دانش

7-12- طراحی مدیریت مارپیچ چهارگانه ( quadruple helix) و ادغام آن در نظام نوآوری منطقه ای

7-13- طراحی نظام مدیریت دانش و اطلاعات در قطب زیست پزشکی جهت تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار

7-14- حمایت از نهاد متولی مالکیت فکری در حوزه‌های علم و فناوری زیستی

7-15- ایجاد شبکه های تحقیقاتی فناوری زیستی دریایی با هدف افزایش تعاملات و شکل گیری در انتقال و انتشار دانش زیست فناوری

7-16- ایجاد نهاد ارزیابی سیاست های علم و فناوری در حوزة زیست فناوری دریایی و پایش فعالیت ها

7-17- حمایت، تقویت و ایجاد مشوق های لازم برای پژوهشگران، نخبگان، کارگران دانایی با تاکید بر وضع قوانین و مقررات مالکیت فکری و ایجاد فرصت های مناسب علمی و پژوهشی در راستای تولید علم و فناوری

7-18- ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌ها و کارگاه هایی در کلاس ملّی و منطقه ای و مراکز مشاوره ای تحقیقاتی و فناوری در کلاس بین المللی

 

8/ راهبردهای فرهنگی و هنجاری توسعه زیست فناوری دریایی

8-1- ارتقاء فرهنگ سواد و سطح آگاهی عمومی از زیست فناوری دریایی

8-2- فراهم آوردن پر نقش حضور نهادهای غیر دولتی در قطب زیست پزشکی دریایی و مراکز رشد وابسته

8-3- افزایش سوادآموزی در خصوص زیست فناوری دریایی در مقاطع گوناگون آموزش و پرورش و از طریق رسانه‌ها

8-4- عمومی کردن فرهنگ حفظ محیط زیست و اولویت دهی در استفاده از فناوری های سبز و پاک شامل زیست فناوری دریایی و تولید محصولات بازیافت پذیر

8-5- تدوین اصول اخلاق زیست فناوری دریایی توسط کمیته ملّی اخلاق زیستی دریایی

8-6- تدوین مقررات ایمنی زیستی و ایجاد زمینه های لازم برای اجرای آن

8-7- ایجاد شبکة ملّی و منطقه ای اطلاعات زیست فناوری دریایی

8-8- حمایت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی دریایی کشور با ایجاد بانک های ژنی

 

برنامة عملیاتی قطب زیست پزشکی دریایی

 • ارائه و کاربرد فناوری‌های ملکولی پیشرفته در تشخیص و درمان بیماری‌های مزمن و عفونی
 • دستیابی به روش درمان بیماری‌های دشوار درمان با استفاده از فناوری زیستی دریایی
 • پایش و ارزیابی زیست محیطی و اثرات بر سلامت آلودگی‌های در منطقة خلیج فارس
 • شناسایی و استخراج فرآورده‌های زیستی فعال از زیستمندان خلیج فارس
 • به کارگیری روش‌های ژنومیک و پروتئومیک جهت تولید فرآورده‌های اصلاح شدة زیستی از زیستمندان خلیج فارس
 • به کارگیری تکنیک‌های زیست - پزشکی برای مدیریت اکوسیستم‌های دریایی جهت حفاظت از سلامت انسان و محیطی زیست
 • سنتز و انجام کارآزمایی‌های بالینی بر روی داروهای ضد سرطان دریایی، داروهای ضد التهابی و ضد درد دریایی و آلکالوئیدهای فعال زیستی از دریا
 • شناخت بیوتوکسین‌ها و اثرات آن‌ها بر سلامت و بیماری
 • بررسی اثرات بر سلامت و بیماری فرآورده‌های زیستی (دارویی- غذایی) دریایی
 • طراحی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای کنترل آلودگی‌های زیست محیطی به کمک زیستمندان و فرآورده‌های دریایی خلیج فارس
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی زیست پزشکی سایر کشورها و سازمان‌های بین المللی
 • تشکیل بانک اطلاعاتی و کلکسیون ارگانیسم‌های دارویی خلیج فارس
 • طراحی و ساخت ردیاب‌های زیستی از ارگانیسم‌های دریایی خلیج فارس
 • تربیت نیروی انسانی در مقطع PhD در گستره‌های زیست پزشکی در قالب پژوهش
 • تدوین پروژه‌های پژوهشی میان رشته‌ای و ترجمانی Trans lational Research در گسترة نانو بیوتکنوژی پزشکی
 • شناخت اپیدمیولوژیک بیماری های برخاسته از اقلیم دریا در منطقة گرمسیری خلیج فارس
 • شناخت پاتوبیولوژی بیماری‌های نوپدید و بازپدید در منطقة خلیج فارس
 • پژوهش‌های بنیادی برای شناسایی و کنترل عوامل عفونی باکتریال، قارچی و انگلی منطقة شمال خلیج فارس
 • به کارگیری روش‌های نانوبیوتکنولوژیک برای شناسایی و درمان بیماری‌های عفونی شایع منطقة خلیج فارس
 • بررسی اثرات اقلیم گرمسیری و دریایی بر سلامت و بیماری
 • توسعة پژوهش‌های پزشکی دریایی و زیر سطحی
 • ایجاد کانون و اتاق فکر ارتقاء سلامت در منطقة خلیج فارس
 • هم راستایی با نقشة علمی کشور در حوزة سلامت برای پیاده سازی اهداف زیست فناورانة نقشة علمی کشور در حوزة دریا
 • شناسایی و رده بندی سیستماتیک گیاهان و جانوران خلیج فارس و دریای عمان
 • شناسایی و انجام پژوهش های فیزیولوژیک بر جانوران زهرآگین خلیج فارس
 • تدوین و انجام پژوهش‌های میان رشته‌ای در حوزة علوم زیست پزشکی دریایی
 • فراهم آوردن بانک ژنی زیستمندان خلیج فارس
 • همکاری با پارک علم و فناوری خلیج فارس در زمینة تهیة بیودیزل و سوخت‌های زیستی
 • پژوهش‌های بالینی در زمینة کاربرد مواد آرایشی با منشاء دریا
 • تجاری سازی محصولات و فرآورده‌های با منشأ دریا
 • به کارگیری فرآورده‌های دریایی جهت ساخت واکسن‌های بر پایة فناوری زیستی
 • به کارگیری موجودات دریایی جهت ساخت و توسعة حسگرهای زیستی، ردیاب‌های زیستی، کیت‌های تشخیص طبی و ردیابی محیطی
 • استفاده از فرآورده‌های بر پایة زیست پزشکی جهت مقابله زیستی و ساخت آفت کش‌های زیستی
 • استفاده از توان میکروبی و آنزیمی دریا برای پاکسازی زیستی
 • فرآوری میکروارگانیسم‌های دریایی جهت بیورمیداسیون
 • کاربرد میکروارگانیسم‌های دریایی جهت پاکسازی فلزات سنگین، آلودگی‌های رادیونوکلئوئیدی، رسوب دهی زیستی، کریستاله سازی زیستی، جذب زیستی
 • کاربرد فرآورده‌های زیستی دریایی در صنایع غذایی مادر و وابسته به دریا
 • به کارگیری تکنیک‌های زیستی جهت حفاظت از ذخایر ژنتیکی دریایی

کلمات کلیدی:
پیام     رییس     مرکز        

تاریخ بروز رسانی:   23 ارديبهشت 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >