شورای پژوهشی مرکز تحققات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

1399/9/8 0:0

 

 
استاد غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Professor of Endocrinology & Metabolism
Department of Internal Medicine, School of Medicine
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر ایرج نبی‌پور

 

 
استادیار پژوهشی بیولوژی تولید مثل
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Research Assistant Professor of Reproductive Biology
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر امین تمدن

 

 
استادیار پژوهشی ژنتیک
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Research Assistant Professor of Genetics
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر محمد جواد حاجی‌پور

 

 
استادیار پژوهشی شیمی فیزیک
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Research Assistant Professor of Physical BioChemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر مریم فرخ‌نیا

 

 
استادیار پژوهشی شیمی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Research Assistant Professor of Chemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر صفیه مؤمنی کوچی

 

کلمات کلیدی:
شورای_پژوهشی    

تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >