اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

1399/9/8 0:0

 

 
استاد غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Professor of Endocrinology & Metabolism
Department of Internal Medicine, School of Medicine
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر ایرج نبی‌پور

 

 
دانشیار پژوهشی شیمی فیزیک
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Associate Professor of Physical BioChemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر مریم فرخ‌نیا

 

 
دانشیار پژوهشی شیمی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Associate Professor of Chemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر صفیه مؤمنی کوچی

 

 
استادیار بیوشیمی بالینی
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Assistant Professor of Clinical Biochemistry
Department of Biochemistry, School of Medicine
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر افشار بارگاهی

 

 
استادیار پژوهشی داروسازی بالینی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Research Assistant Professor of Clinical Pharmacy
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر زینب جان احمدی

 

 


تاریخ بروز رسانی:   21 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >