فرم‌ها، آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها

1401/7/13 0:0

فهرست فرم‌ها

 

- فرم درخواست استفاده از خدمات و امکانات آزمایشگاه

- فرم درخواست انجام آنالیز و تست در آزمایشگاه

- فرم معرفی دانشجویان جهت انجام آزمایشات مرتبط با پروژة تحقیقاتی مصوب

- فرم تعهد انجام پژوهش آزمایشگاهی ، میدانی و امور کارگاهی

- فرم پیشنهاد طرح‌های تحقیقاتی

- فرم ارائه پيشنهاد

- فرم خلاصه اطلاعات یافته‌های تحقیقاتی

- فرم ارتقاء

 

فهرست آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

- دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زﯾﺴﺖﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﯽ

- راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

- شیوه‌نامه و فلوچارت مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

- شیوه‌نامة دورة مشاهده‌گری

- دستورالعمل کارآزمایی های بالینی در همه گیری بیماری COVID-19

- راهنمای کارآزمایی مطلوب در ایران

- راهنمای ثبت اختراعات در ایران

- مواجهه با موارد انتشار تكراري (مضاعف)


تاریخ بروز رسانی:   9 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >