اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

1399/9/8 0:0

 

 
استاد غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Professor of Endocrinology & Metabolism
Department of Internal Medicine, School of Medicine
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر ایرج نبی‌پور

 

 
دانشیار پژوهشی شیمی فیزیک
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Associate Professor of Physical BioChemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر مریم فرخ‌نیا

 

 
دانشیار پژوهشی شیمی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Associate Professor of Chemistry
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر صفیه مؤمنی کوچی

 

 
استادیار بیوشیمی بالینی
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Assistant Professor of Clinical Biochemistry
Department of Biochemistry, School of Medicine
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences

 

 
استادیار پژوهشی داروسازی بالینی
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 
Research Assistant Professor of Clinical Pharmacy
The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center
The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute
Bushehr University of Medical Sciences
دکتر زینب جان احمدی

 

 

- حامد منوچهری خوشینانی استادیار زیست فناوری پزشکی دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر . Hamed Manoochehri Assistant Professor of Medical Biotechnology School of Medicine The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute Bushehr University of Medical Sciences
- ندا باغبان استادیار شیمی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر Neda Baghban Assistant Professor of Chemistry The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute Bushehr University of Medical Sciences
غلامحسین محبی استادیار آسیب شناسی گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر Gholamhossein Mohebbi Assistant Professor of Pathology Department of Pharmacology, School of Medicine Bushehr University of Medical Sciences
-سمیه غریبی استادیار میکروب شناسی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر Somayyeh Gharibi Assistant Professor of Microbiology The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute Bushehr University of Medical Sciences


تاریخ بروز رسانی:   30 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >